top of page

2014 /5/ 15 ~5/21 12星座搭配塔羅牌一周運勢分析+空中占卜


真的搞笑了 >"< 貼在youtube,卻忘了貼在部落格這邊 >"< 等待的聽眾們,請接受我萬份的歉意 >""""""< 快來聽看看老師說 12星座這周的運勢吧 ^^ https://www.youtube.com/watch?v=hrCY1kz7ugw 牡羊~處女座 https://www.youtube.com/watch?v=lk_1QeV783U 天秤座~雙魚座

https://www.youtube.com/watch?v=xW1kB6wAF4o 空中占卜

bottom of page